5 Thái Độ Khi Làm Việc Trong Hội Thiện Nguyện

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PL28F949C9D15BD762″ showinfo=”true”]

Với chiều hướng số người tham gia làm công việc thiện nguyện càng ngày càng gia tăng, có những sự  căng thẳng gì mà chúng ta không biết đối phó. Qua triết lý Ngũ Hành Thiên Mộc Thuỷ Hoả THổ, 5 thái độ nào giúp chúng ta dễ dàng làm việc với người?

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply