Lý Vãng Sanh

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLBC4083113F7F698F” showinfo=”true”]

Thật giản dị thầy Hằng Trường đã giảng giải Vãng Sanh là gì?  Trong đời này muốn Vãng Sanh phài làm sao và nên bắt đầu từ lúc nào?  Niệm Phật như thế nào để được Vãng Sanh? Làm gì để tâm định và thân định?

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply