Nhật Bản Động Đất – Những Điều Đáng Học

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLEE96A2C4E353F7F6″ showinfo=”true”]

Trong công việc cứu trợ cho dân Nhật Bản, Hội Từ Bi Phụng Sự đã hợp tác với hội Global Medic (Canada) nhanh chóng quyên góp và gíup đỡ như thế nào?  Động Đất là một thiên  tai không thể nào tránh khỏi.  Làm sao chúng ta nhận ra những việc “động đất nhỏ” xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta như sự đau khổ, sự gây ra đau khổ cho người khác, sự chết? Và làm sao rút bài học đốii phó với những biến cố đó.

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply