Ba Thiện Căn

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLvE0i_Nso5Ffu_-IacOdVDgmvKf_O7QrM” showinfo=”true”]

Ba Thiện Căn:

Với sự góp ý của chị Lệ Hồng đến từ Hamburg, miền bắc nước Đức (www.compaSShamburg.de), chi đã cho thấy những hoạt động của các lớp Càn Khôn Thập Linh ở miền bắc lạnh giá và tấm lòng của các huấn luyện viên di dạy CKTL ra sao.

Qua slideshow trình bầy thật đẹp, thầy Hằng Trường đã giảng giải rất dễ hiểu vể 3 thiện căn: vô tham, vô sân & vô si.  Làm sao để tu? Sự liên quan của chân lý : Chân, Thiện, Mỹ & Phật, Pháp Tăng ra sao?

Nhân dịp này thầy cũng trả lời những câu hỏi liên quan đến sự đóng góp cho chương trình “Một Viên Gạch Xây Dựng Thiền Đường Khai Tâm”.

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply