Thỉnh Kinh Sách qua 6Tees Media

Các bạn ơi!! Chúng ta có thể thỉnh Kinh sách cũng như những bài giảng Phật Pháp trong đời sống hằng ngày thật thực tế của Thầy Hằng Trường qua trung tâm

6Tees Media Online Store.
  • Sách in soạn thật đẹp
  • Free shipping!!
  • Secured Credit Card transaction

Xin liên lạc trực tiếp với 6Tees Media dưới đây và cố gắng chia sẽ thông tin này (Facebook, Email, Message, etc.):
[table id=15 /]