Danh Sách Ấn Tống Sám

Để biếu tặng cho các chùa và Phật tử ở Việt Nam

CÔNG ĐỨC PHƯƠNG DANH TRỢ ẤN SÁM PHÁP


[table id=11 /]

[table id=12 /]

Để trợ ấn sám văn xin vui lòng liên lạc với cô Linh ở địa chỉ điện thư boidiep@hotmail.com

Chùa và Phật Tử tại Việt Nam muốn nhận được bộ sám này xin liên lạc với Cô Linh (boidiep@hotmail.com)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply