Insense

English

Insense in the censer now is burning, all the Dharma real receives the fragrance,

From afar the sea vast host of Buddha all inhale its sweetness.  In every place auspicious clouds appearing,

Our sincere intention thus fulfilling, as all Buddhas now show their perfect body.

Na mo Incense Cloud Canopy Bodhisattva, Mahasattva

Vietnamese:

Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất giao văn.  Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát (3 lần).

Chinese:

Lyu syang ja re, fa jye meng syun.

Ju fwo hai hwei syi yau wen.  swei chu jye syang yun.

Cheng yi fang yin, ju fwo syan chywan shen

Na mwo syang yun gai pu sa mwo he sa

This post is also available in: Vietnamese, Chinese (Simplified)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply