Chú Vãng Sanh (Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land)

Chú Vãng Sanh (Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land) 

Namo e mi do pe ye Do to chye do yeDo di ye to E mi Ii du pe pi E mi Ii doSyi dan pe pi E mi Ii do Pi jya Ian diE mi Ii do Pi jya Ian do Chye mi Ii

Chye chye no Jr do jya Ii So pe he (21x)

Nam-mô a di đa bà dạ  Ða tha dà đa dạÐa địa dạ tha  A di rị đô bà tỳA di rị đa tất đam bà tỳA di rị đa tỳ ca lan đế  A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị dà dà na  Chỉ đa ca lệ ta bà ha  (21x)

Chú Vãng Sanh – MP3

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply