Những câu chú và ấn gì xử dụng trong khi hành trì ở mandala?

Ba câu chú quan trọn sẽ được tụng trì trong quá trình tác pháp ở mandala là:
  • Chú Thất Phật Diệt Tội: Đây là chú giúp cho bao nhiêu tội nghiệp mà vong linh đã tạo ra trong thời quá khứ đều được tiêu trừ. Nhờ tiêu trừ nên mới dễ siêu thoát. Tất cả đại chúng sẽ ngồi xuống trong 5 hình vuông Ngũ Uẩn, vừa cầm bài vị vừa tụng chú thay mặt cho vong linh. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc Âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Li Pe Li Pe Di

Chiou He Chiou He Di

To La Ni Di

Ni He La Di

Pi Li Ni Di

Mo He Chye Di

Jen Lin Chian Di

So Pe He

Âm Việt:

Ly Bà Ly Bà Đế

Cầu Ha Cầu Ha Đế

Đà Ra Ni Đế

Ni Ha Ra Đế

Tỳ Lê Nễ Đế

Ma Ha Già Đế

Chơn Lăng Càn Đế

Ta Bà Ha

  • Chú Vãng Sinh: Đây là chú giúp cho vong linh được thăng hóa từ chỗ sinh tử luân hồi, từ chỗ bị kẹt trong vòng Ngũ Uẩn, Ngũ Đại, tới chỗ giác ngộ, giải thoát. Chú này sẽ đọc khi các bài vị được đưa từ 5 hình vuông Ngũ Uẩn vào vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Na Mwo E Mi Dwo Pe Ye

Do Two Chye Dwo Ye

Do Di Ye Two

E Mi Li Du Pe Pi

E Mi Li Dwo Syi Dan Pe Pi

E Mi Li Dwo Pi Jya Lan Di

E Mi Li Dwo Pi Chya Lan Dwo

Chye Mi Li

Chye Chye No

Jr Dwo Jya Li

So Pe He

Âm Việt:

Nam mô A di đa bà dạ

Đa tha già đa dạ

Đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế

A di rị đa, tỳ ca lan đa

Già di nị, già già na

Chỉ đa ca lệ

Ta bà ha

  • Chú Lăng Nghiêm Tâm: Đây là chú khẳng định thể tánh Bất Nhị, bản tánh tự tại giải thoát, trí huệ siêu việt của chư Phật. Đọc chú này ra để khẳng định sự giải thoát của mọi vong linh là chân thật bất hư, là cảnh giới tối cao, tối thù thắng. Đồng thời khẳng định sự viên dung của chân lý và sự tướng, của sinh tử và niết bàn. Mọi người sẽ trì chú này vào lúc cuối cùng của mandala. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Nan

E Na Li

Pi She Ti

Pi La

Ba She La

Tuo Li

Pan Tuo Pan Tuo Ni

Ba She La Bang Ni Pan

Hu Xin Du Lu Yung Pan

So Po He

Âm Việt:

Án

A na Lệ

Tỳ xá đề

Bệ ra bạt xà ra đà rị

Bàn đà bàn đà nễ

Bạt xà ra bán ni phấn

Hổ hồng đô lô ung phấn

Ta bà ha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply