Đạo Làm Người Qua Hình Tượng Bát Quái

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLvE0i_Nso5FexWB4a06LRoJpkPuqHcRXA” showinfo=”true”]

Triết lý của các quẻ trong Bát Quái. Triết lý Vũ Trụ Vận Hành là gì?  Làm sao ta hiểu được hình tướng Bát Quái qua triết lý Phật Giáo? Tu theo Đạo Khảm như thế nào để người con cảm thấu được tình thương của người mẹ cho mình

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos