Quý vị có thể “Chat” trực tiếp với ban tổ chức của Pháp Hội qua YouTube.

Và xin đừng quên ghi danh (Subscribe) vào Thầy Hằng Trường’s WebCast Channel để nhận được tất cả những bài giảng pháp của Thầy sẽ được trực tiếp truyền hình từ đây!

[ix_show_latest_yt]